Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en activiteiten georganiseerd/verkocht door “Wijnklas” te Den Haag.

Begrippen
Onder cursist wordt verstaan een deelnemer aan een cursus van Wijnklas. In deze Algemene Voorwaarden wordt een deelnemer ook aangeduid als “u”.

Onder cursus wordt verstaan iedere cursus of evenement van Wijnklas in de breedste zin, waaronder: Alle SDEN-cursussen, proeverijen, masterclasses en de Korte Wijncursus.

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn permanent zichtbaar op de website van Wijnklas via Wijnklas.nl en/of op te vragen via lucien@wijnklas.nl. Bij het inschrijven op de cursus accepteert de cursist de Algemene Voorwaarden, inclusief het examenreglement, het privacyreglement en het reglement voor wijnreizen en/of andere evenementen, indien dat van toepassing is.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting

Inschrijving op een cursus geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op internet. U (de cursist) heeft hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling van deze cursus, inclusief een eventueel examen. Het aanmelden voor de wachtlijst verplicht u niet tot deelname of betaling.

Artikel 3: Factuur

Een factuur wordt u toegezonden wanneer u zich aanmeldt voor een evenement. De deelnemer dient zich te houden aan de gestelde bettalingsvoorwaarden die op de factuur benoemd zijn.

Artikel 4: Herroepingsrecht

Een inschrijving kan herroepen worden tot 14 dagen voor de cursus. Een cursist mag een vervangend persoon voorstellen aan Wijnklas. Dit dient per mail gemeld te zijn. Tijdens de duur van een cursus kan een cursist niet door een ander vervangen worden.

Artikel 5: Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht

Bij verhindering door overmacht wordt door u en Wijnklas gezocht naar een passende oplossing in de zin van een vervangende datum of restitutie. Verhindering dient, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor aanvang van de cursus per email gemeld te zijn bij Wijnklas. Zonder of met een te late afmelding vervalt het recht op een passende oplossing alhoewel deze wel uit coulance overwogen kan worden.

Artikel 6: Cadeaubon

Bij de aanschaf van een cadeaubon geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de cadeaubon aan ons retourneren en krijgt u de aanschaf teruggestort, tenzij de cadeaubon reeds is gebruikt voor een cursus, of een reservering is gemaakt.

Artikel 7: Toelatingsbeleid

Wijnklas heeft het recht om een cursist deelname aan een cursus te ontzeggen, voorafgaand aan of gedurende een cursus, indien naar het oordeel van Wijnklas deelname tot een conflict zou kunnen leiden. De cursist krijgt een betaling of aanbetaling voor de cursus teruggestort, met aftrek van eventuele ontvangen materialen en genoten lesdagen.

Artikel 8: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent

Wijnklas behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van een docent of het niet beschikbaar zijn van de cursusruimte, de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen, vooraf of tijdens de cursus. De cursisten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een docent plaatsvindt ontvangt de cursist hierover geen bericht, iedere docent voldoet aan de normen van Wijnklas.
Wijnklas behoudt het recht in bijzondere situaties zoals tijdens een epidemie, waarin een cursus niet klassikaal gegeven kan worden, (een deel van) de cursus als online training aan te bieden. Tijdens deze training is er direct online contact met een docent.

Artikel 9: Afbreken van de cursus door overmacht

Indien door overmacht de cursus door Wijnklas afgebroken moet worden zal de cursus of de resterende dagen worden ingehaald op een voor alle cursisten geschikte datum. Is dit niet mogelijk is, wordt het cursusgeld terugbetaald over de resterende cursusdagen.

Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reiskosten of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 10: Annulering van de cursus door Wijnklas

Indien het minimumaantal van 5 deelnemers voor een cursus niet gehaald wordt kan de cursus door Wijnklas geannuleerd worden. De cursisten zullen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld worden. Het betaalde cursusgeld zal binnen 7 dagen retour gezonden worden of er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Artikel 11: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade

Wijnklas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 12: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik

De docent zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. Wijnklas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 13: Cursusmateriaal en copyright

Copyright voor het SDEN studiepakket berust bij SDEN in Rijswijk. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Wijnklas betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal van SDEN te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van SDEN.

De copyright van de hand-outs, beeldmateriaal, presentaties en overig cursusmateriaal berust bij Wijnklas en SDEN. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Wijnklas betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Wijnklas en /of SDEN.

Artikel 14: Beantwoording van vragen

Wijnklas verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

Artikel 15: Examenreglement

Deze regels zijn opgesteld om aan iedere examenkandidaat rust en concentratie te waarborgen, een gelijke kans te geven en fraude te voorkomen.

a) Met “examinator” wordt bedoeld de examinator of surveillant.

b) De examenregels gaan in wanneer de examinator aangeeft dat het examen begint, danwel wanneer u het examenlokaal betreedt. Alle aanwijzingen van de examinator dienen door de kandidaat direct opgevolgd te worden. Indien u deze aanwijzingen niet opvolgt wordt u gediskwalificeerd en uw examen wordt ongeldig verklaard.

c) Een examinator heeft het recht een examenkandidaat te (laten) verwijderen indien deze zich niet houdt aan het examenreglement of zich naar het oordeel van de examinator storend gedraagt.
d) Zonder geldig identiteitsbewijs kunt u geen examen afleggen.

De inhoud van de examens mogen onder geen beding gepubliceerd of gedeeld worden.

Bij overtreding van één van onderstaande regels wordt uw examen ongeldig verklaard:
e) Het is niet toegestaan om foto’s te maken in de examenruimte.
f) Mobiele telefoons en andere apparatuur dient uitgeschakeld en opgeborgen te zijn.
g) Op uw tafel zijn alleen materialen toegestaan die uitgereikt zijn door de examinator en eventueel door u meegebracht water.

h) Tassen, jassen, boeken, enz. worden opgeborgen op een door de examinator aangewezen plaats.
i) Examens mogen pas geopend worden nadat de examinator daarvoor toestemming heeft gegeven.
j) Het is niet toegestaan om (delen van) een examen te kopiëren, over te schrijven of mee te nemen en/of the publiceren. Er mogen geen andere papieren dan de examenformulieren gebruikt worden.

k) Indien u tijdens het examen het examenlokaal verlaat kunt u niet meer terugkomen, tenzij dit onder begeleiding van een surveillant gebeurt.

l) Tijdens het examen respecteert u de stilte, er mag op geen enkele manier gecommuniceerd worden met andere examenkandidaten, ook niet tijdens het verlaten van het lokaal.
m) Wanneer de examinator aangeeft dat de examentijd voorbij is levert u direct het examen in.

Artikel 16: Examendatum veranderen of een nieuw examen aanvragen

De examendatum voor een SDEN cursus is vastgesteld bij aanvang van de cursus en staat altijd vermeld op de website.

Artikel 17: Annulering examen door overmacht

Indien door overmacht het examen  SDEN 1 door Wijnklas geannuleerd moet worden ontvangt de cursist een uitnodiging om het examen op een later tijdstip te volgen. De cursist heeft het recht om te kiezen uit ten minste twee data. Het recht op een examen vervalt na 2 jaar. Er wordt geen examengeld gerestitueerd. Kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen of andere immateriële schade worden niet vergoed. Wijnklas zal zich tot het uiterste inspannen om annulering te voorkomen.

Artikel 18: Privacyverklaring

Wijnklas vraagt ten behoeve van de cursus en diploma een aantal gegevens (bijv naam en geboortedatum) van de deelnemer op. Wijnklas deelt geen privacygevoelige informatie niet met derden, behalve met SDEN. Wijnklas kan besluiten u te benaderen via email om u te informeren over nieuwe cursussen of diensten van Wijnklas. Uw persoonsgegevens in ons bestand worden op uw verzoek via lucien@wijnklas.nl verwijderd.

Klachtenprocedure
Deze klachtenprocedure is 24 uur per dag beschikbaar op onze website: wijnklas.nl onder ‘Algemene Voorwaarden’. We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve en inspirerende cursus, evenement, wijn en spijscursus, masterclass, introductiecursus, wijn-studiereis of ander evenement aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De algemene voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht.

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres
Uw klacht kunt u richten aan:


Wijnklas
t.a.v. Lucien Bisambhar

lucien@wijnklas.nl

Omschrijving van de klacht


Graag vernemen wij van u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Behandeling van uw klacht

Alle klachten worden door Wijnklas afgehandeld. Een uitzondering hierop vormen klachten over:

  • de SDEN-lesboeken en lesmateriaal
  • het SDEN-examenmateriaal
  • de tijdsduur van het wachten op de uitslag van het SDEN-examen
  • de examenuitslag en exameninhoud van een SDEN-examen

Dit zijn zaken waarop Wijnklas geen invloed heeft, omdat Wijnklas gebruik maakt van het les-en examenmateriaal van SDEN. Uitzonderlijke situaties, zoals het niet ontvangen van een examenresultaat of certificaat, worden door ons wel in behandeling genomen.

Beantwoording van uw klacht

Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur. Alle relevante informatie die wij over uw klacht ontvangen zullen wij binnen 7 dagen aan u verzenden.

Vertrouwelijkheid
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Registratie
Van elke formele klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft.
Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut.

Behandeling van een beroep op antwoord door een onafhankelijke derde
Wij verplichten ons uw klacht op redelijke wijze en korte termijn te beantwoorden.
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij niet in staat zijn de hele klacht weg te nemen. Indien u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld kunt u hiertegen bezwaar maken. Wij zullen uw vraag voorleggen aan een nader te bepalen derde partij en u daarvan een afschrift sturen.